Савчин Мирослав Васильович

Автор: Мирон Шкробут від 27-02-2019, 14:30, переглянули: 856

Савчин Мирослав ВасильовичСавчин Мирослав Васильович, професор, доктор психологічних наук.
Контактні засоби зв’язку: msavchun@gmail.com


Савчин Мирослав Васильович – кандидат психологічних наук (1985), доктор психологічних наук (1997), професор (2000), завідувач кафедри психології Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. Народився 1 жовтня 1950 р. в с. Уличне Дрогобицького району Львівської області.

Освіта.

Закінчив Дрогобицький державний педагогічний інститут імені Івана Франка, фізичний факультет за спеціальністю «Фізика і математика» (1967 – 1972). Протягом 1982 – 1985рр. стаціонарно навчався в аспірантурі Інституту психології АПН України. Упродовж 1988 –1989 рр. – голова Львівського зонального товариства психологів України.

Трудова діяльність.

Працював учителем фізики, математики та астрономії (1972 – 1977 рр.), інспектор відділу освіти (1977 –1980 рр.), викладач психології Дрогобицького державного педагогічного інституту імені Івана Франка (1977 – 1980 рр. – за сумісництвом, 1980 – 1982 рр. – за основним місцем). З 1987 року – завідувач кафедри психології Дрогобицького державного педагогічного інституту імені Івана Франка (з 1998 р. – педагогічного університету).

Наукова діяльність.
Основні наукові інтереси: проблеми методології та теорії психологічної науки, психологія особистості, психологія відповідальності, психологія моральності та духовності особистості, психологія навчання, виховання і розвитку та проблеми психологічної підготовки вчителів та психологів, психологія здоров’я. Протягом 1980 – 1990 рр. досліджував психологічні проблеми навчання, виховання і розвитку школярів, а також проблеми психологічної підготовки педагогічних кадрів. У цей період підготував низку методичних рекомендацій для психологічної служби школи, які були впроваджені в систему роботи закладів освіти регіону, апробував та створив ряд авторських психодіагностичних методик. Розробив психологічну концепцію відповідальності особистості, методологічні підходи до вивчення моральної сфери особистості.

У 2007 – 2013 рр. сформулював духовну парадигму психологічної науки та психологічної практики, обґрунтував принцип єдності особистості і життєдіяльності, 2014 – 2018рр. – сформулював концепцію здоров’я людини в єдності соматичного, психічного, психологічного, соціального, морального та духовного здоров’я. Автор монографій “Психологія відповідальності особистості” (1996, 2008), «Духовний потенціал людини» (2001, 2010), «Духовна парадигма психології» (2013), «Методологеми психології» (2013), «Здатності особистості (2016); «Педагогічне спілкування: науково-практичні проблеми» (1993, у співавторстві), “Психологія хворого” (1994, у співавторстві), «Психологічні основи ефективності виховних технологій» (2004, у співавторстві), «Моральна свідомість та самосвідомість особистості» (2009, у співавторстві), навчальних підручників та посібників («Соціальна психологія» (2000), «Педагогічна соціальна психологія» (1998), «Педагогічна психологія» (1998, 2007), «Загальна психологія» ч. 1. (1998, 2009, 2013), «Загальна психологія» ч. 2. (1998, 2009)), «Вікова психологія» (2003, 2005, 2016 у співавторстві); методичних посібників “Як навчити учнів-підлітків учитися” (1996, у співаторстві), “Основи психологічних знань для старшокласників” (1994, 1997), автор 450 наукових статей, тез, методичних рекомендацій для практичних психологів, учителів та студентів. Професор М. Савчин уклав навчальні програми для бакалаврів з курсів загальної, соціальної, вікової та педагогічної психології, методологічних та теоретичних проблем психології, навчальних програм для магістрів та аспірантів.

У 1985 р. захистив кандидатську дисертацію на тему «Формування у старшокласників відповідального ставлення до праці», а у 1997 р. – докторську «Психологічні основи розвитку відповідальної поведінки». У 2000 р. присвоєно вчене звання професора кафедри психології. Під його керівництвом захищено низку кандидатських дисертацій, водночас продовжує керувати підготовкою кандидатських дисертацій, член вчених рад із захисту дисертацій (Прикарпатський університет імені Василя Стефаника, Національна Академія Прикордонних військ України, Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка), член правління Львівського відділення Всеукраїнського товариства психологів. Читає фундаментальні психологічні курси та спецкурси у різних вищих навчальних закладах.

М. Савчин сформулював оригінальну психологічну концепцію відпові­дальності, в якій запропоновано оригінальне визначення відповідальності, обґрунтовано теоретико-мето­дологічні засади її вивчення, складено структурно-функціональну схему її вивчення, механізми функціонування та розвитку, виділено типи відповідальної поведінки, створено тестовий питальник для діагностики відповідальності.

З 2000 р. професор М. Савчин комплексно досліджує проблему духовного потенціалу людини у богословській літературі, філософії, педагогіці та психології, що дало підставу сформулювати такі методологічні висновки: духовний потенціал людини формується духовною реальністю, що має свою онтологію і трансцендентне походження. Головними тезами сформульованої М. Савчином духовної парадигми є: 1) духовне не зводиться до психічного, як це стверджують більшість дослідників проблеми; 2) духовне є трансцендентним за походженням та іманентним за існуванням; 3) духовне проявляється у відповідних духовних станах віри, любові, свободи, відповідальності, безпристрасності, безмовності, смирення, каяття та ін.; 4) будучи визначальною суттю людини, духовне відкриває причиновий ряд (є причиною всіх причин), зумовлюючи її головні переживання, думки та поведінку; 5) духовне фундаментально і позитивно впливає на всі аспекти особистості та соматику людини. Автор констатує, що, на думку опонентів духовної парадигми, християнської психотерапії бути не може, бо віруючий психолог не може нав’язувати релігійні переконання іншим людям, позаяк мають право на існування інші релігійні вчення. Але, по-перше, віруючий психотерапевт не використовує медитативних технік, гіпнотичних трансів і подібних прийомів, що руйнують душу пацієнта, а його практика ґрунтується на християнських цінностях. По-друге, він буде працювати з тими людьми, які хочуть слухати про душевне виздоровлення через духовне життя, пропонуючи здорову трагедію життєдіяльності.

Професор М. Савчин є автором психологічної концепції буття особистості. Він констатує, що для розуміння особистості мало проаналізувати її суть, структуру, а необхідно розглянути її в єдності з буттям, де вона проявляється, стверджується, виражається і розвивається. Автор дає психологічну характеристику буттю особистості, зокрема, характеризується його змістова спрямованість та темпоральність буття, перехідність від повсякденності до неповсякденності і, навпаки, від неповсякденності до нової повсякденності. Стверджує, що сама особистість існує та змінюється у ситуації переходу. У концепції представлено опис цих змін.

Проф. М. Савчин висловив ідеї щодо місця психології в системі людського знання та досвіду. Новизна підходу полягає у констатації наявності зв’язку психології з духовними науками і практиками, про що не згадується у схемі Б.Ананьєва та поточненні зв’язків з іншими науками. Автор констатує, що суспільні та гуманітарні науки (історія, соціологія, педагогіка, політологія, економіка, менеджмент, лінгвістика та ін.) потребують даних про природу соціально-психологічних явищ, особливості соціально-психологічних меха­нізмів індивідуальної, групової та суспільної поведінки людей, закономірностей формування навичок, ціннісних орієнтацій, особистісних стосунків, соціалізації, навчання, виховання і розвитку молодого покоління тощо. Знаним науковцем створено метод цілісного аналізу життєдіяльності особистості, визначення самооцінки, тестовий питальник для вивчення відповідальності.

Значний вклад і нові виміри досліджень вніс професор Мирослав Савчин у підготовку професійно компетентного фахівця, майбутнього вчителя та психолога, а зокрема у вирішення проблем соціальної перцепції, психології відповідальності та відповідальної поведінки, психології діяльності вчителя, психології духовного, методологічних проблем психології, моральної сфери особистості, проблеми педагогічної психології, психології особистості, історії психології, психологічної служби в системі освіти, практичної психології. Останніми роками розробляє психологічну концепцію здоров’я людини, оригінальною ідеєю є виділення шести складових здоров’я, зокрема, духовного, морального, соціального, психологічного, психічного та соматичного.

Особиста психолого-педагогічна практика 1972 – 1982 рр. – оволодіння експериментальними методами психології, впрова­дження у практику діяльності школи елементів психологічної служби. 1982 – 1985 рр. – вивчення проблеми формування у старшокласників відповідального ставлення до праці, підготовка та захист кандидатської дисертації. У 1989 році проходив групову психотерапію (Адлеріанська терапія, м. Москва, керівники групи – канадські психологи). У 1990 році пройшов групову психотерапію психоаналізу та гештальтпсихології (м. Київ). Проводив соціально-психологічні тренінги за програмою лабораторії медико-соціологічних досліджень при санаторії «Каштан» об’єднання «Трускавецькурорт» (1991 – 1995рр.).

1989–1994рр. – старший науковий працівник лабораторії психолого-педаго­гічних досліджень Дрогобицького державного педагогічного інституту, старший науковий співробітник лабораторії медико-соціологічних досліджень при санаторії «Каштан» об’єднання «Трускавецькурорт». 1986 – 1999 рр. – створення концепції відповідальності особистості, експериментальне вивчення проблеми, підготовка публікацій; підготовка та захист докторської дисертації «Психологічні основи розвитку відповідальної поведінки». Робота над дисертацією здійснювалася без відриву від практичної діяльності та без творчої відпустки: значна увага приділялася роботі кафедри. 2000 – 2014 рр. – вивчення проблеми педагогічної взаємодії, формування духовної парадигми, принципу єдності особистості та життєдіяльності, дослідження проблеми моральної свідомості та самосвідомості особистості.

Громадська діяльність. М. Савчин є членом редколегій наукових журналів з психології, наукових видань: наукового журналу “Психологія і суспільство”; Наукових записок Національного університету “Острозька академія” (серія “Психологія і педагогіка”); науково-методичного журналу “Педагогіка і психологія професійної освіти”; збірника наукових праць ДДПУ (серія “Психологія”).

У Дрогобицькому державному педагогічному університеті імені Івана Франка реалізується його авторська система психологічної підготовки майбутніх педагогів до практичної діяльності, система індивідуальної роботи студентів із загальної, соціальної, вікової та педагогічної психології, яка також впроваджена у практику роботи інших вищих педагогічних закладів України.
Був ініціатором та співорганізатором (спільно з Інститутом психології АПН України, Прикарпатським національним університетом імені Василя Стефаника, Львівським національним університетом імені Івана Франка) науково-практичних конференцій, проведених на базі кафедри психології («Психолого-педагогічні проблеми гуманізації педагогічної взаємодії» (1993); «Система цінностей як регулятор педагогічної взаємодії» (1994); «Ціннісні орієнтації в громадянському становленні особистості» (1998). Очолювана ним кафедра неодноразово призначалася провідною організацією під час захисту докторських та кандидатських дисертацій. Його теоретичні позиції враховуються іншими авторами при проведенні наукових досліджень, підготовці монографій, дисертацій та підручників. Професор М.Савчин систематично виступає із науковими доповідями та повідомленнями на Всеукраїнських конференціях, з’їздах психологів.

Відзнаки та нагороди: Нагороджений значком «Відмінник освіти України» (№35730, 1998), значком «Петра Могили» (№124 від 19.10.2005), медаллю «За сприяння в охороні державного кордону України» (№884, 2009), Почесними грамотами Міністерства освіти України, обласного та районного відділів освіти, відзнакою «Почесний професор Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка» (2014).

Основні публікації:

 1. Духовний потенціал людини: монографія / М. В. Савчин. – 2-ге вид., переробл. і допов. – Івано-Франківськ: Місто НВ, 2010. – 508 с.

 2. Духовна парадигма психології: монографія / Мирослав Савчин. – К: Академвидав, 2013. – 252 с. – ( Серія «Монограф»).
 3. Методологеми психології: монографія / Мирослав Савчин. – К: Академвидав, 2013. – 224 с. – ( Серія «Монограф»).
 4. Савчин М.В. Здатності особистості: монографія /Мирослав Савчин. – К.: Академвидав, 2016. – 288с. – (Серія «Монограф»).
 5. Психологія відповідальної поведінки: монографія / М. В. Савчин. – Івано-Франківськ: Місто НВ, 2008. – 280 с.
 6. Моральна свідомість та самосвідомість особистості: монографія / за ред. М. В. Савчина, І.М. Галяна. – Дрогобич, 2009. – 288 с.
 7. Педагогічне спілкування: науково-практичні проблеми: монографія / Роздобудько В. М., Савчин М. В., Скотна Н. В. – Дрогобич, 1993. – 103 с.
 8. Психологія хворого: монографія / А. А. Гела., М. В. Савчин. – Трускавець, 1993. – 47 с.
 9. Психологія відповідальної поведінки : монографія / Савчин М. В. – К.: Україна-Віта, 1996. – 136 с.
 10. Ціннісні орієнтації в громадянському становленні особистості: наук.-метод. зб. / Савчин М. В. (наук. ред.) – Дрогобич: Відродження, 1998. – 194 с.
 11. Психологічні особливості ефективності виховних технологій : монографія / Савчин М. В. (наук. ред.) – Дрогобич: Коло, 2005. – 184 с.
 12. Особистість у розбудові відкритого демократичного суспільства в Україні: зб. матеріалів Другої міжнар. наук.-практ. конф. / Савчин М. В. (наук. ред.) – Дрогобич: Коло, 2005. – 476 с.
 13. Автоматизовані навчальні системи: метод. посіб. / Савчин М. В., Войтович О. О.– Дрогобич, 1991. – 36 с.
 14. Якщо бажаєш щасливим бути: основи психолог. знань для старшокласників. / Савчин М. В. – Дрогобич: Відродження, 1993. – 163 с.
 15. Як навчити учнів-підлітків учитися: метод. посіб. для вчителів і шк. психологів. – Дрогобич: Відродження, 1996. – 76 с.
 16. Якщо бажаєш щасливим бути: основи психолог. знань та психолог. культури для старшокурсн. і юнацтва: навч. посіб. / М. В. Савчин. – 2-ге вид., випр. і допов. – Дрогобич: Відродження, 1997. – 171 с.
 17. Загальна психологія: навч. посіб.: [у 2 ч.]. Ч 1. / М. В. Савчин. – Дрогобич : Відродження, 1998. – 159 с.
 18. Загальна психологія: навч. посіб.: [у 2 ч.]. Ч. 2. / М. В. Савчин. – Дрогобич : Відродження, 1998. – 147 с.
 19. Педагогічна психологія: навч. посіб. для студ. вузів / М. В. Савчин. – Дрогобич : Відродження, 1998. – 200 с.
 20. Педагогічна соціальна психологія: навч. посіб. для студ. вузів / М. В. Савчин. – Дрогобич: Відродження, 1998. – 208 с.
 21. Соціальна психологія: навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. осв. –Дрогобич: Відродження, 2000. – 274 с.
 22. Вікова психологія: навч. посіб. для студ. вузів / М. В. Савчин, Л. П. Василенко; МОН України. – Дрогобич : Відродження, 2001. – 287 с.
 23. Лабораторний практикум із загальної психології: навч.-метод. посіб. / М. В. Савчин, В. І. Стець. – Львів: б/в, 2004. – 128 с.
 24. Вікова психологія: навч. посіб. / М. В. Савчин, Л. П. Василенко. – К.: Академвидав, 2005. – 360 с.
 25. Вступ до спеціальності: психолог, практичний психолог: навч. посіб. / М.В. Савчин, З.С. Гавриш. – Івано-Франківськ: Місто НВ, 2007. – 400 с.
 26. Педагогічна психологія: навч. посіб. для студ. ВНЗ / М.В. Савчин. – К.: Академвидав, 2007. – 424 с.
 27. Психологія управління: тексти лекції / М. В. Савчин, А.Р. Зимянський; ДДПУ ім. І. Франка. – Дрогобич: РВВ ДДПУ ім. І. Франка, 2009. – 293 с.
 28. Загальна психологія: навч. посібник: Ч. 1. / М.В. Савчин. – допов. та переробл. вид-ня. – Дрогобич: Посвіт, 2009. – 372 с.: – Бібліогр.: С. 359–361.
 29. Загальна психологія: навч. посібник: Ч. 2. / М.В. Савчин. – допов. та переробл. вид-ня. – Дрогобич: Посвіт, 2009. – 320 с.
 30. Вікова психологія: навч посіб. / М.В.Савчин, Л.П.Василенко. – 2-ге вид., доповн. – К.: Академвидав, 2013. – 384 с. – (Серія «Альма-матер»).
 31. Загальна психологія: навч. посіб. / М.В.Савчин. – К.: Академвидав, 2014. – 464с. (24,36др.арк).Категорія: Блог Мирослава Савчина, консультація психолога

Шановний відвідувачу, Ви зайшли на сайт як незареєстрований користувач.
Ми рекомендуємо Вам Зареєструватися або увійти на сайт під своїм ім'ям.