Еволюція терміну "парадигма" та його значення у філософії

Автор: shepetyak від 21-08-2016, 21:04, переглянуло: 374

Олег Шепетяк. Еволюція терміну "парадигма" та його значення у філософії. // Парадигма sacrum & profanum в літературі та культурі. Збірник наукових праць: Матеріали Міжнародного науково-практичного семінару. – Дрогобич: Посвіт, 2009. – С. 50-58.

У статті аналізується еволюція популярного в сучасній науці та побутовому вжитку терміну "парадигма". Показано, що цей термін використовувався як центральний фаховий термін у логіці Аристотеля, філософії мови Людвіґа Віттґенштайна та філософії науки Томаса Куна. Незважаючи на деякі відмінності, даний термін в цих мислителів має багато спільного.

Категорія: Блоги » Блог о.Олега Шепетяка

 

Виникнення та роль мови в концепції Йогана Гердера

Автор: shepetyak від 21-08-2016, 21:00, переглянуло: 762

Олег Шепетяк. Виникнення та роль мови в концепції Йогана Гердера. // Філософія мови: текст, образ, реальність / Матеріали Міжнародної науково-теоретичної конференції. – Суми: В-во СумДУ, 2009. – С. 37-39.

Категорія: Блоги » Блог о.Олега Шепетяка

 

Тринітарне богослов'я Карла Барта і Карла Ранера

Автор: shepetyak від 21-08-2016, 20:47, переглянуло: 511

Олег Шепетяк. Тринітарне богослов'я Карла Барта і Карла Ранера. // Вісник Дніпропетровського університету. Т. 22, № 9/2. Серія: Філософія. Соціологія. Політологія. – Дніпропетровськ: Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара, 2014. – Випуск 24(2). – С. 118-124.

Проведений аналіз богословського доробку швейцарського протестантського богослова Карла Барта та німецько-австрійського католицького богослова Карла Ранера в царині тринітології; викладена дискусія, в контексті якої зародилися їхні ідеї та умови, в яких вони розвинулися; показане значення, яке відіграв доробок цих мислителів у світовій науці.

Категорія: Блоги » Блог о.Олега Шепетяка

 

Философские предпосылки современной религиозной мысли

Автор: shepetyak від 21-08-2016, 20:44, переглянуло: 349

Олег Шепетяк. Философские предпосылки современной религиозной мысли. // სამეცნიერო ჟურნალი "ხელისუფლება და საზოგადოება (ისტორია, თეორია, პრაქტიკა)" – Научный журнал "Власть и общество (История, Теория, Практика). – № 2 (30) 2014. – Тбилиси: Ассиоциация открытой дипломатии, 2014. – С. 5-15.

В статье проведен анализ влияний философских концепций Р. Декарта и И. Канта на религиозную ситуацию в современном мире и формирование нынешней мировоззренческой картины; раскрывается сущность философской революции и перенесения в центр философской дискуссии феномена человека, свершенных Р. Декартом в теории познания и И. Кантом в нравственной философии. Также в статье рассматривается пространство, в котором оказалась и развивалась религиозная философия и богословие двух последних столетий.

Категорія: Блоги » Блог о.Олега Шепетяка

 

Школы и направления современной религиозной мысли в немецкоязычном пространстве

Автор: shepetyak від 21-08-2016, 20:42, переглянуло: 482

Олег Шепетяк. Школы и направления современной религиозной мысли в немецкоязычном пространстве. // სამეცნიერო ჟურნალი "ხელისუფლება და საზოგადოება (ისტორია, თეორია, პრაქტიკა)" – Научный журнал "Власть и общество (История, Теория, Практика). – № 4 (32) 2014. – Тбилиси: Ассиоциация открытой дипломатии, 2014. – С. 5-20.

В статье проведен анализ школ и направлений в современном католическом богословии немецкоязычных стран, в частности драматического богословия, керигматического богословия, новой Тюбингенской школы и других. Показана роль выдающихся христианских мыслителей у формировании новых богословских взглядов, среди которых особенно важную роль сыграли К. Барт, К. Ранер и Г. Кюнг.

Категорія: Блоги » Блог о.Олега Шепетяка

 

Теорія мовленнєвих актів

Автор: shepetyak від 21-08-2016, 20:38, переглянуло: 234

Шепетяк О. Теорія мовленнєвих актів. // Вісник факультету романо-германської філології / За ред. Кеміня В.П. – Вип. 3. – Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ ДДПУ, 2008. – С. 93-105.

У статті викладено основні аспекти теорії мовленнєвих актів, запропонованої Дж. Остіном та Дж. Сьорлем. Проаналізовано локутивний, іллокутивний та перлокутивний акти як складники мовленнєвого акту. Особливу увагу присвячено перформативному та пропозиційному актам.

Категорія: Блоги » Блог о.Олега Шепетяка

 

До історії Віденського гуртка

Автор: shepetyak від 21-08-2016, 20:36, переглянуло: 424

Шепетяк О. До історії Віденського гуртка. // Діалектика духовних процесів. Вип. перший. Матеріали Всеукраїнських наукових конференцій студентів-філософів 2006, 2007, 2008 рр. – Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ ДДПУ, 2009. – С. 69-71.

Категорія: Блоги » Блог о.Олега Шепетяка

 

Христологія Карла Ранера

Автор: shepetyak від 21-08-2016, 20:34, переглянуло: 310

Христологія Карла Ранера. // Наукові записки Національного університету "Острозька академія". Серія "Історичне релігієзнавство". – Острог: Видавництво Національного університету "Острозька академія", 2014. – Випуск 10. – С. 178-186.

У статті проведений аналіз богословських напрацювань німецькомовного католицького мислителя Карла Ранера в царині христології. Христологія К. Ранера викладена в контексті сучасної релігійної думки центральноєвропейської та англосаксонської культур, а також у співставленні з критикою, яку була адресованою К. Ранеру. Показано, що доробок К. Ранера був інноваційним у богословській думці та презентував особливий спосіб переосмислення традиційного богословствування.

Категорія: Блоги » Блог о.Олега Шепетяка

 

Антропологічна парадигма сучасного богослов'я

Автор: shepetyak від 16-07-2016, 18:39, переглянуло: 378

Олег Шепетяк. Антропологічна парадигма сучасного богослов'я. // Україна-Ватикан: християнство в контексті його включення в різноманітні сфери суспільного буття. Науковий збірник. За ред. Л.Филипович і П.Яроцького. – Київ: УАР, 2015. – С. 71-76.

У статті проведений аналіз антропологічних концепцій, які сформувалися в католицькому богослов'ї німецькомовного простору в добу після Другого Ватиканського Собору. Зокрема у творах К. Ранера, Е. Корета, Й. Ратцінґера, В. Каспера. Основна ідея, виражена цими мислителями, становить присутність в людському духові Божественного начала, яке визначає людську сутність, складає основу людськості, підносить людину до сфери трансцендентного та уможливлює її зв'язок з Богом.

Oleh Shepetyak. Anthropological paradigm in the modern theology of German-speaking area
In this article the analysis of anthropological concepts which were formulated in the Catholic theology of the German-speaking area in the epoch after the Second Vatican Council is performed. The ideas of K. Rahner, E. Coreth, J. Ratzinger and W. Kasper are represented. The main idea expressed by these thinkers, is the presence of divine origin in the human spirit that defines human nature, completes the human essence and elevates man to the sphere of the transcendent and enables his/her connection with God.

Категорія: Наукові статті, Блог о.Олега Шепетяка

 

Сучасна теологічно-метафізична антропологія

Автор: shepetyak від 16-07-2016, 18:37, переглянуло: 337

Олег Шепетяк. Сучасна теологічно-метафізична антропологія. // Гуманітарно-наукове знання: розмаїття парадигм. Матеріали наукової 14-15 жовтня 2013 р. – Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2013. – С. 79-81.

Категорія: Наукові статті, Блог о.Олега Шепетяка