Порівняння понять "стиль мислення" Людвіка Флєка "парадигма" Людвіґа Віттґенштайна та Томаса Куна

Автор: shepetyak від 16-07-2016, 18:07, переглянуло: 501

Порівняння понять "стиль мислення" Людвіка Флєка і "парадигма" Людвіґа Віттґенштайна та Томаса Куна. // Сучасні проблеми германістики в Україні. Матеріали міжнародної наукової конференції. – Дрогобич: Видавець Сурма, 2008. – С. 92-101.

Im Artikel werden drei berühmte philosophische Richtungen des 20. Jahrhunderts präsentiert: die Lehren von Ludwik Fleck, Ludwig Wittgenstein und Thomas Kuhn. Obwohl ihre Konzeptionen zu den verschiedenen Disziplinen des philosophischen Wissens gehören, haben sie viele offensichtliche Ähnlichkeiten und sind miteinander verbunden. Diese Denker fuhren neue sehr wichtige deutschsprachige Begriffe (Denkstil und Paradigma) in die philosophisch-wissenschaftliche Terminologie ein. Die Analyse des Inhalts von genannten Begriffen ist das Thema der vorgestellten Forschung.

Категорія: Наукові статті, Блог о.Олега Шепетяка

 

Поняття парадигми у філософії мови і науки

Автор: shepetyak від 16-07-2016, 18:05, переглянуло: 657

Шепетяк О. Поняття парадигми у філософії мови і науки. // Науковий вісник Чернівецького університету: Збірник наукових праць. Випуск 389-390. Філософія. – Чернівці: Рута, 2008. – С. 169-172.

У статті аналізується популярне в сучасній науці та побутовому вжитку поняття "парадигма". Це поняття використовувалось як центральний фаховий термін у філософії мови Людвіґа Віттґенштайна та філософії науки Томаса Куна. Віттґенштайн окреслював цим терміном набір правил "мовної гри". Для Куна парадигма – це панівна теорія та набір методів дослідницької роботи, які з неї випливають. Незважаючи на деякі відмінності, дані поняття в обох мислителів мають багато спільного.

Категорія: Наукові статті, Блог о.Олега Шепетяка

 

РОДИННИЙ ФАКТОР У РОЗВИТКУ ТА ПОДОЛАННІ НАСЛІДКІВ СЕКСУАЛЬНОГО НАСИЛЛЯ НАД ДІТЬМИ

Автор: Людмила_Гридковець від 10-07-2016, 23:51, переглянуло: 1643

В статті представлений аналіз проблеми сексуального насильства над дітьми та ролі родинного фактору в переживанні ними травматичного досвіду. Визначено особливості поведінки дітей, що є жертвами педофілійних дій. Представлені психологічні рекомендації для батьків щодо попередження сексуального насильства над дітьми.

Категорія: Психологія сексуальності, Наукові статті, блог Людмили Гридковець

 

Міфи і факти про Нікейсько Константинопільський Символ Віри

Автор: shepetyak від 10-07-2016, 16:12, переглянуло: 819

Міфи і факти про Нікейсько Константинопільський Символ ВіриДоповідь на тему «Нікейсько-Константинопільський Символ Віри. Міфи і факти», яку висвітлив доктор філософічних наук, о. Олег Шепетяк, на зборах духовенства Київського Протопресвітерства УГКЦ.

Категорія: Наукові статті, Блог о.Олега Шепетяка

 

Парадейгма і парадигма: спільні аспекти логіки Аристотеля та методології науки Т.Куна

Автор: shepetyak від 10-07-2016, 16:11, переглянуло: 858

Шепетяк О. Парадейгма і парадигма: спільні аспекти логіки Аристотеля та методології науки Т.Куна. // Науковий вісник Чернівецького університету: Збірник наукових праць. Випуск 412-413. Філософія. – Чернівці, 2008. – С. 85-89.

У статті проведено порівняльний аналіз випрацюваного Аристотелем аналогічного умовиводу та концепції парадигми Т. Куна. На підставі спільного між цими концепціями парадигма (умовивід по аналогії) представляється як науковий метод, на відміну від дедуктивного та індуктивного.

Oleh Shepetyak. The Paradeigma and the Paradigm: Similar aspects of the Aristotle's Logic and the Th.S. Kuhn's Philosophy of Science. The article deals with the comparative analysis of the Aristotle's analytic conclusion and the Th. Kuhn's concept of the paradigm. On the base of similarity between these conceptions the paradigm (an analogical conclusion) is presented as a scientific method besides deduction and induction.

Категорія: Наукові статті, Блог о.Олега Шепетяка

 

Науково-практичне значення логіки у філософії Феофана Прокоповича

Автор: shepetyak від 10-07-2016, 16:09, переглянуло: 810

Шепетяк О. Науково-практичне значення логіки у філософії Феофана Прокоповича. // Проблеми викладання логіки та дисциплін логічного циклу. Міжнародна науково-практичної конференція (Київ, 15-16 травня 2008). Матеріали доповідей і виступів. – К.: ВПЦ "Київський університет", 2008. – С. 190-192.

Категорія: Наукові статті, Блог о.Олега Шепетяка

 

Карл Поппер проти Віденського гуртка

Автор: shepetyak від 10-07-2016, 16:07, переглянуло: 647

Шепетяк О. Карл Поппер проти Віденського гуртка. // Проблеми гуманітарних наук. Наукові записки ДДПУ. Випуск 21. – Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ ДДПУ, 2008. – С. 220-231.

У статті здійснено аналіз основних аргументів, застосованих Карлом Поппером у дискусії з Віденським Колом. Викладено думки, в яких К. Поппер намагався довести недостатність та помилковість неопозитивістського верифікаціонізму. Стаття досліджує логіку К. Поппера, яка привела його до творення принципу фальсифікації. Також у статті підкреслена різниця між верифікацією як критерієм змістовності та можливістю фальсифікації як критерієм наукової демаркації.
Ключові слова: Карл Поппер, Віденське Коло, верифікація, фальсифікація, критерій наукової демаркації, критерій змістовності.

Олег Шепетяк. Карл Поппер против Венского Кружка
В статье осуществлён анализ главных аргументов, использованных Карлом Поппером в дискуссии с Венским Кружком. Изложены мысли, в которых К. Поппер стремился доказать недостаточность и ошибочность неопозитивистского верификационизма. Статья анализирует логику К. Поппера, которая его привела к созданию принципа фальсификации. Также в статье подчёркнута разница между верификацией как критерием смысла и фальсификацией как критерием научной демаркации.
Ключевые слова: Карл Поппер, Венский Кружок, верификация, фальсификация, критерий научной демаркации, критерий смысла.

Oleh Shepetyak. Karl Popper against the Vienna Circle
In the article the analysis of the main arguments is studied used by Karl Popper in the discussion with the Vienna Circle. The following ideas are shown in which K. Popper had tried to prove the inadequacy and fallibility of neopositivism verification. In the article Poppers logic is shown which has helped him to create the principle of falsification. Also, the difference between verification as a criterion of sense and the possibility of falsification as a criterion of scientific demarcation is stressed in this article.
Key words: Karl Popper, Vienna Circle, verification, falsification, criterion of scientific demarcation, criterion of sense.

Категорія: Наукові статті, Блог о.Олега Шепетяка

 

Гносеологічні зміни релігійної філософії

Автор: shepetyak від 10-07-2016, 16:06, переглянуло: 590

Шепетяк О. Гносеологічні зміни релігійної філософії. Цикл культурологічних бесід УБНТ і НКТ "Бойківщина" (бесіда 33), 28 лютого 2008 р. – Дрогобич: Посвіт, 2008. – 32 с.

У дослідженні проводиться аналіз впливів змін у філософії пізнання на формування напрямків та течій європейської релігійної філософії. Предметом вивчення стають концепції Анзельма Кентеберійського, Альберта Великого, І. Канта, мислителів Віденського Кола, К. Поппера, Е. Плантінґи, Р. Свінборна та М.Р. Хаера.
Проблематика релігійної філософії є невіддільною від проблеми можливості та функціонування пізнання. Можливість адекватного пізнання у царині релігії завжди становила предмет філософських диспутів. Їх розгляду присвячене дане дослідження.

Категорія: Наукові статті, Блог о.Олега Шепетяка

 

Аналогія як науковий метод у концепції Томаса Куна

Автор: shepetyak від 10-07-2016, 16:01, переглянуло: 787

Шепетяк О. Аналогія як науковий метод у концепції Томаса Куна. // Філософія гуманітарного знання: раціональність і духовність. Матеріали наукової конференції 2-3 жовтня 2008 р. – Чернівці: Рута, 2008. – С. 223-225.

Категорія: Наукові статті, Блог о.Олега Шепетяка

 

Людвік Флєк та основні ідеї його філософії

Автор: shepetyak від 10-07-2016, 15:59, переглянуло: 892

Шепетяк О. Людвік Флєк та основні ідеї його філософії. // Людинознавчі студії. Збірник наукових праць ДДПУ. – Дрогобич: Науково-видавничий центр ДДПУ, 2007. – Випуск 16. Філософія. – С. 136-145.

Олег Шепетяк Людвік Флєк та основні ідеї його філософії.
Стаття презентує основні ідеї мислителя Людвіка Флєка в галузі філософії науки. Зважаючи на те, що Л. Флєк протягом довгих років залишався зовсім невідомим філософському співтовариству, стаття включає біографічний матеріал про нього, який покликаний ознайомити читача з умовами, в яких творилась концепція Флєка. Серед основних ідей мислителя стаття концентрується на ролі наукового співтовариства у творенні науки, природі пізнання, а особливо на поняттях ‘стилю мислення’ та ‘колективу мислення’.

Олег Шепетяк Людвик Флек и основные идеи его философии.
Статья презентует основные идеи мыслителя Людвика Флека в отрасли философии науки. Учитывая, что Л. Флек на протяжении долгих лет оставался совсем неизвестным философскому сообществу, статья включает биографический материал о нём, который призван познакомить читателя с условиями, в которых творилась концепция Флека. Среди главных идей мыслителя статья концентрируется на роле научного сообщества в творении науки, природе познания, а особенно на понятиях ‘стиля мышлешия’ и ‘коллектива мышления’.

Oleh Shepetyak Ludwik Fleck and main ideas of his philosophy.
The article deals with the main ideas of Ludwick Fleck in the sphere of philosophy of science. As Ludwik Fleck was unknown for philosophical scientists for a long period of time, the article includes biographical material which aims to tell the reader about the conditions in which the conception of Fleck was created. Among the main ideas of scientific group in creating of science, nature of cognition.

Категорія: Наукові статті, Блог о.Олега Шепетяка