Сортувати новини за: датою новини | популярністю | відвідуваністю | коментарями | абеткою

Парадейгма і парадигма: спільні аспекти логіки Аристотеля та методології науки Т.Куна

Автор: shepetyak від 10-07-2016, 16:11, переглянуло: 374

Шепетяк О. Парадейгма і парадигма: спільні аспекти логіки Аристотеля та методології науки Т.Куна. // Науковий вісник Чернівецького університету: Збірник наукових праць. Випуск 412-413. Філософія. – Чернівці, 2008. – С. 85-89.

У статті проведено порівняльний аналіз випрацюваного Аристотелем аналогічного умовиводу та концепції парадигми Т. Куна. На підставі спільного між цими концепціями парадигма (умовивід по аналогії) представляється як науковий метод, на відміну від дедуктивного та індуктивного.

Oleh Shepetyak. The Paradeigma and the Paradigm: Similar aspects of the Aristotle's Logic and the Th.S. Kuhn's Philosophy of Science. The article deals with the comparative analysis of the Aristotle's analytic conclusion and the Th. Kuhn's concept of the paradigm. On the base of similarity between these conceptions the paradigm (an analogical conclusion) is presented as a scientific method besides deduction and induction.

Категорія: Наукові статті, Блог о.Олега Шепетяка

 

Науково-практичне значення логіки у філософії Феофана Прокоповича

Автор: shepetyak від 10-07-2016, 16:09, переглянуло: 296

Шепетяк О. Науково-практичне значення логіки у філософії Феофана Прокоповича. // Проблеми викладання логіки та дисциплін логічного циклу. Міжнародна науково-практичної конференція (Київ, 15-16 травня 2008). Матеріали доповідей і виступів. – К.: ВПЦ "Київський університет", 2008. – С. 190-192.

Категорія: Наукові статті, Блог о.Олега Шепетяка

 

Карл Поппер проти Віденського гуртка

Автор: shepetyak від 10-07-2016, 16:07, переглянуло: 247

Шепетяк О. Карл Поппер проти Віденського гуртка. // Проблеми гуманітарних наук. Наукові записки ДДПУ. Випуск 21. – Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ ДДПУ, 2008. – С. 220-231.

У статті здійснено аналіз основних аргументів, застосованих Карлом Поппером у дискусії з Віденським Колом. Викладено думки, в яких К. Поппер намагався довести недостатність та помилковість неопозитивістського верифікаціонізму. Стаття досліджує логіку К. Поппера, яка привела його до творення принципу фальсифікації. Також у статті підкреслена різниця між верифікацією як критерієм змістовності та можливістю фальсифікації як критерієм наукової демаркації.
Ключові слова: Карл Поппер, Віденське Коло, верифікація, фальсифікація, критерій наукової демаркації, критерій змістовності.

Олег Шепетяк. Карл Поппер против Венского Кружка
В статье осуществлён анализ главных аргументов, использованных Карлом Поппером в дискуссии с Венским Кружком. Изложены мысли, в которых К. Поппер стремился доказать недостаточность и ошибочность неопозитивистского верификационизма. Статья анализирует логику К. Поппера, которая его привела к созданию принципа фальсификации. Также в статье подчёркнута разница между верификацией как критерием смысла и фальсификацией как критерием научной демаркации.
Ключевые слова: Карл Поппер, Венский Кружок, верификация, фальсификация, критерий научной демаркации, критерий смысла.

Oleh Shepetyak. Karl Popper against the Vienna Circle
In the article the analysis of the main arguments is studied used by Karl Popper in the discussion with the Vienna Circle. The following ideas are shown in which K. Popper had tried to prove the inadequacy and fallibility of neopositivism verification. In the article Poppers logic is shown which has helped him to create the principle of falsification. Also, the difference between verification as a criterion of sense and the possibility of falsification as a criterion of scientific demarcation is stressed in this article.
Key words: Karl Popper, Vienna Circle, verification, falsification, criterion of scientific demarcation, criterion of sense.

Категорія: Наукові статті, Блог о.Олега Шепетяка

 

Гносеологічні зміни релігійної філософії

Автор: shepetyak від 10-07-2016, 16:06, переглянуло: 258

Шепетяк О. Гносеологічні зміни релігійної філософії. Цикл культурологічних бесід УБНТ і НКТ "Бойківщина" (бесіда 33), 28 лютого 2008 р. – Дрогобич: Посвіт, 2008. – 32 с.

У дослідженні проводиться аналіз впливів змін у філософії пізнання на формування напрямків та течій європейської релігійної філософії. Предметом вивчення стають концепції Анзельма Кентеберійського, Альберта Великого, І. Канта, мислителів Віденського Кола, К. Поппера, Е. Плантінґи, Р. Свінборна та М.Р. Хаера.
Проблематика релігійної філософії є невіддільною від проблеми можливості та функціонування пізнання. Можливість адекватного пізнання у царині релігії завжди становила предмет філософських диспутів. Їх розгляду присвячене дане дослідження.

Категорія: Наукові статті, Блог о.Олега Шепетяка

 

Аналогія як науковий метод у концепції Томаса Куна

Автор: shepetyak від 10-07-2016, 16:01, переглянуло: 322

Шепетяк О. Аналогія як науковий метод у концепції Томаса Куна. // Філософія гуманітарного знання: раціональність і духовність. Матеріали наукової конференції 2-3 жовтня 2008 р. – Чернівці: Рута, 2008. – С. 223-225.

Категорія: Наукові статті, Блог о.Олега Шепетяка

 

Людвік Флєк та основні ідеї його філософії

Автор: shepetyak від 10-07-2016, 15:59, переглянуло: 360

Шепетяк О. Людвік Флєк та основні ідеї його філософії. // Людинознавчі студії. Збірник наукових праць ДДПУ. – Дрогобич: Науково-видавничий центр ДДПУ, 2007. – Випуск 16. Філософія. – С. 136-145.

Олег Шепетяк Людвік Флєк та основні ідеї його філософії.
Стаття презентує основні ідеї мислителя Людвіка Флєка в галузі філософії науки. Зважаючи на те, що Л. Флєк протягом довгих років залишався зовсім невідомим філософському співтовариству, стаття включає біографічний матеріал про нього, який покликаний ознайомити читача з умовами, в яких творилась концепція Флєка. Серед основних ідей мислителя стаття концентрується на ролі наукового співтовариства у творенні науки, природі пізнання, а особливо на поняттях ‘стилю мислення’ та ‘колективу мислення’.

Олег Шепетяк Людвик Флек и основные идеи его философии.
Статья презентует основные идеи мыслителя Людвика Флека в отрасли философии науки. Учитывая, что Л. Флек на протяжении долгих лет оставался совсем неизвестным философскому сообществу, статья включает биографический материал о нём, который призван познакомить читателя с условиями, в которых творилась концепция Флека. Среди главных идей мыслителя статья концентрируется на роле научного сообщества в творении науки, природе познания, а особенно на понятиях ‘стиля мышлешия’ и ‘коллектива мышления’.

Oleh Shepetyak Ludwik Fleck and main ideas of his philosophy.
The article deals with the main ideas of Ludwick Fleck in the sphere of philosophy of science. As Ludwik Fleck was unknown for philosophical scientists for a long period of time, the article includes biographical material which aims to tell the reader about the conditions in which the conception of Fleck was created. Among the main ideas of scientific group in creating of science, nature of cognition.

Категорія: Наукові статті, Блог о.Олега Шепетяка

 

РОЗЛУЧЕННЯ ПОДРУЖЖЯ В ПАРАДИГМІ ХРИСТИЯНСЬКОЇ ПСИХОЛОГІЇ

Автор: Людмила_Гридковець від 4-07-2016, 21:03, переглянуло: 497

УДК 159.9:23:173.1
ГРИДКОВЕЦЬ Л.М., К.ПСИХОЛ.Н. м. КиївСучасне суспільство вже здається адаптувалося до такого феномену людського буття як розлучення. Розлучення у своїй суті є виключним актом, який виходить за дію природного закону. Не даремно у Святому Письмі написано: "Так то полишає чоловік свого батька і матір і пристає до своєї жінки, і стануть вони одним тілом" [ 1 ]. Тобто подружжя - це єдине тіло, тобто єдиний цілісний організм. Подальші слова ніби дають нам уточнення розуміння сказаного: "Сотворив Господь Бог їх - чоловіка і жінку, і благословив їх, і назвав їх людиною" [2]. Тобто християнська парадигма представляє нам людину лише в контексті наявності двох осіб: чоловіка та жінки, що зберігають потенцію до зачаття нового життя...

Категорія: Психологія подружніх стосунків, Наукові статті, блог Людмили Гридковець

 

ХРИСТИЯНСЬКО-ПСИХОЛОГІЧНІ ОСНОВИ РОЗВИТКУ ДУХОВНОСТІ ОСОБИСТОСТІ

Автор: Мирон Шкробут від 28-06-2016, 19:21, переглянуло: 570

УДК 159.922.7
Ольга Климишин


ХРИСТИЯНСЬКО-ПСИХОЛОГІЧНІ ОСНОВИ РОЗВИТКУ ДУХОВНОСТІ ОСОБИСТОСТІ

У статті реалізовано християнсько-орієнтований підхід до проблеми розвитку духовності особистості; представлено концептуальне бачення людини як цілісної комплементарної єдності тіла-душі-духа; експліковано екзистенційно-мотиваційний контекст релігійної віри як телеологічного ядра психології духовного розвитку особистості; обґрунтовано зміст сакраментальності, суб’єктності та діалогічності як чинників духовного зростання та реконструктивну дієвість духовних практик.
Ключові слова: особистість, духовність, духовний розвиток, триєдність духа-душі-тіла, релігійна віра, сакраментальність, суб’єктність, діалогічність,
духовні практики.

Категорія: Християнська психологія, Психологія особистості, Наукові статті, Блог Ольги Климишин

 

АЛКОГОЛІЗАЦІЯ СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ ЯК ПСИХОЛОГІЧНА ПРОБЛЕМА СЬОГОДЕННЯ

Автор: Людмила_Гридковець від 22-06-2016, 15:33, переглянуло: 388

УДК
Гридковець Л.М., к.психол.н.
Київський інститут бізнесу та технологій,
М.Київ

Актуальність дослідження
Боротьба з алкоголізмом була і продовжує залишатися в наш час однією з найактуальніших медичних і соціальних проблем. Алкогольна залежність чинить руйнівний вплив на особистість та її здоров’я, різко знижує працездатність і її адаптативність до соціальних умов, що спричиняє серйозну занепокоєність світової громадськості та служб з охорони здоров’я даним положення речей. За даними офіційної статистики, кількість пацієнтів, що перебувають на медичному обслуговуванні в наркологічних диспансерах України, сягає 1 млн.[2].
Молодь є найбільш вразливою часткою нашого населення. Активна реклама алкогольних напоїв призвела до зниження критичності нового покоління щодо вживання алкоголю як такого, а особливо слабоалкогольних напоїв. Проте саме молодь є потенціалом держави як в контексті відтворення популяції населення, так і розвитку суспільства в цілому.
Таким чином, існує актуальна проблема дослідження залежності молоді від алкоголю в сучасному українському суспільстві. Особливої актуальності ця проблема набуває у студентському середовищі, позаяк саме це середовище складає інтелектуальний потенціал нації.
Об′єкт дослідження – студентська молодь вищих навчальних закладів міста Києва.
Предмет дослідження – психологічні якості студентів залежних від алкоголю.
Мета дослідження: виявлення міри залежності студентської молоді від алкоголю.

Категорія: Психологія залежностей, Наукові статті, блог Людмили Гридковець

 

Вплив родинної детермінанти на подолання особистісних криз

Автор: Людмила_Гридковець від 16-06-2016, 18:06, переглянуло: 505

Вплив родинної детермінанти на подолання особистісних криз
Гридковець Людмила Михайлівна,
кандидат психологічних наук,
завідувач кафедри психології Київський інститут бізнесу та технологій,
м.Київ, Україна


Анотація
В статті представлений аналіз впливу родинної детермінанти на здатність особистості долати кризи на життєвому шляху. Визначено напрямки впливу родинної детермінанти на особистісні кризи. На основі емпіричних даних представлено вплив сімейно-родових моделей на життєдіяльність особистості. Досліджено вплив особистісних позицій людини щодо батьківської родини на її життєві сценарії.
Ключові слова: родинна детермінанта, особистісна криза, сімейно-родові моделі, родинні та родові сценарії, розвиток особистості.

Категорія: Психологія травмуючих ситуацій, Системна сімейна психологія, Наукові статті, блог Людмили Гридковець