Сортувати новини за: датою новини | популярністю | відвідуваністю | коментарями | абеткою

Карл Поппер і проблема наукової віри

Автор: shepetyak від 16-07-2016, 18:13, переглянуло: 259

Олег Шепетяк. Карл Поппер і проблема наукової віри. // Філософія гуманітарного знання: після Вільгельма Дільтея. Матеріали наукової конференції 16-17 жовтня 2009 р. – Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2009. – С. 169-171.

Категорія: Наукові статті, Блог о.Олега Шепетяка

 

Сучасне богослов'я і проблема економіки

Автор: shepetyak від 16-07-2016, 18:11, переглянуло: 256

Олег. Шепетяк. Сучасне богослов'я і проблема економіки. // Проблеми гуманітарних наук: Збірник наукових праць Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. / Ред. кол. Н. Скотна (головний редактор), О. Ткаченко (редактор розділу) та ін. – Дрогобич: Видавничий відділ ДДПУ імені Івана Франка, 2014. – Випуск тридцять третій. Філософія. – С. 151-162.

У статті проведений філософський аналіз богословського осмислення проблем економіки та діяльності Церкви у сфері теоретичного врегулювання соціальної дійсності. Показано роль Церкви у вирішенні проблем рабства, соціальної нерівності, зростання бідності тощо. Основний акцент зроблено на соціально-етичному доробку архиєпископа Райнгарда Маркса.

In the article theological understanding of economic issues and activities of the Church in the theoretical resolution of social reality are analized. The role of the Church in solving the problems of slavery, social inequality, rising poverty and so on is shown. The main emphasis is made on the social and moral heritage, Archbishop Reinhard Marx.

Категорія: Наукові статті, Блог о.Олега Шепетяка

 

Слово і національне буття в науковому здобутку професора Тетяни Біленко

Автор: shepetyak від 16-07-2016, 18:08, переглянуло: 212

Олег Шепетяк. Слово і національне буття в науковому здобутку професора Тетяни Біленко. // Слово як осереддя буття. Збірник на пошану професора Тетяни Іванівни Біленко. / Ред. колегія: В.С. Возняк (головний редактор), В.В. Лімонченко, О.А. Ткаченко. – Дрогобич : Видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2015. – С. 74-79.

Категорія: Наукові статті, Блог о.Олега Шепетяка

 

Порівняння понять "стиль мислення" Людвіка Флєка "парадигма" Людвіґа Віттґенштайна та Томаса Куна

Автор: shepetyak від 16-07-2016, 18:07, переглянуло: 308

Порівняння понять "стиль мислення" Людвіка Флєка і "парадигма" Людвіґа Віттґенштайна та Томаса Куна. // Сучасні проблеми германістики в Україні. Матеріали міжнародної наукової конференції. – Дрогобич: Видавець Сурма, 2008. – С. 92-101.

Im Artikel werden drei berühmte philosophische Richtungen des 20. Jahrhunderts präsentiert: die Lehren von Ludwik Fleck, Ludwig Wittgenstein und Thomas Kuhn. Obwohl ihre Konzeptionen zu den verschiedenen Disziplinen des philosophischen Wissens gehören, haben sie viele offensichtliche Ähnlichkeiten und sind miteinander verbunden. Diese Denker fuhren neue sehr wichtige deutschsprachige Begriffe (Denkstil und Paradigma) in die philosophisch-wissenschaftliche Terminologie ein. Die Analyse des Inhalts von genannten Begriffen ist das Thema der vorgestellten Forschung.

Категорія: Наукові статті, Блог о.Олега Шепетяка

 

Поняття парадигми у філософії мови і науки

Автор: shepetyak від 16-07-2016, 18:05, переглянуло: 348

Шепетяк О. Поняття парадигми у філософії мови і науки. // Науковий вісник Чернівецького університету: Збірник наукових праць. Випуск 389-390. Філософія. – Чернівці: Рута, 2008. – С. 169-172.

У статті аналізується популярне в сучасній науці та побутовому вжитку поняття "парадигма". Це поняття використовувалось як центральний фаховий термін у філософії мови Людвіґа Віттґенштайна та філософії науки Томаса Куна. Віттґенштайн окреслював цим терміном набір правил "мовної гри". Для Куна парадигма – це панівна теорія та набір методів дослідницької роботи, які з неї випливають. Незважаючи на деякі відмінності, дані поняття в обох мислителів мають багато спільного.

Категорія: Наукові статті, Блог о.Олега Шепетяка

 

РОДИННИЙ ФАКТОР У РОЗВИТКУ ТА ПОДОЛАННІ НАСЛІДКІВ СЕКСУАЛЬНОГО НАСИЛЛЯ НАД ДІТЬМИ

Автор: Людмила_Гридковець від 10-07-2016, 23:51, переглянуло: 923

В статті представлений аналіз проблеми сексуального насильства над дітьми та ролі родинного фактору в переживанні ними травматичного досвіду. Визначено особливості поведінки дітей, що є жертвами педофілійних дій. Представлені психологічні рекомендації для батьків щодо попередження сексуального насильства над дітьми.

Категорія: Психологія сексуальності, Наукові статті, блог Людмили Гридковець

 

Міфи і факти про Нікейсько Константинопільський Символ Віри

Автор: shepetyak від 10-07-2016, 16:12, переглянуло: 355

Міфи і факти про Нікейсько Константинопільський Символ ВіриДоповідь на тему «Нікейсько-Константинопільський Символ Віри. Міфи і факти», яку висвітлив доктор філософічних наук, о. Олег Шепетяк, на зборах духовенства Київського Протопресвітерства УГКЦ.

Категорія: Наукові статті, Блог о.Олега Шепетяка

 

Парадейгма і парадигма: спільні аспекти логіки Аристотеля та методології науки Т.Куна

Автор: shepetyak від 10-07-2016, 16:11, переглянуло: 357

Шепетяк О. Парадейгма і парадигма: спільні аспекти логіки Аристотеля та методології науки Т.Куна. // Науковий вісник Чернівецького університету: Збірник наукових праць. Випуск 412-413. Філософія. – Чернівці, 2008. – С. 85-89.

У статті проведено порівняльний аналіз випрацюваного Аристотелем аналогічного умовиводу та концепції парадигми Т. Куна. На підставі спільного між цими концепціями парадигма (умовивід по аналогії) представляється як науковий метод, на відміну від дедуктивного та індуктивного.

Oleh Shepetyak. The Paradeigma and the Paradigm: Similar aspects of the Aristotle's Logic and the Th.S. Kuhn's Philosophy of Science. The article deals with the comparative analysis of the Aristotle's analytic conclusion and the Th. Kuhn's concept of the paradigm. On the base of similarity between these conceptions the paradigm (an analogical conclusion) is presented as a scientific method besides deduction and induction.

Категорія: Наукові статті, Блог о.Олега Шепетяка

 

Науково-практичне значення логіки у філософії Феофана Прокоповича

Автор: shepetyak від 10-07-2016, 16:09, переглянуло: 287

Шепетяк О. Науково-практичне значення логіки у філософії Феофана Прокоповича. // Проблеми викладання логіки та дисциплін логічного циклу. Міжнародна науково-практичної конференція (Київ, 15-16 травня 2008). Матеріали доповідей і виступів. – К.: ВПЦ "Київський університет", 2008. – С. 190-192.

Категорія: Наукові статті, Блог о.Олега Шепетяка

 

Карл Поппер проти Віденського гуртка

Автор: shepetyak від 10-07-2016, 16:07, переглянуло: 242

Шепетяк О. Карл Поппер проти Віденського гуртка. // Проблеми гуманітарних наук. Наукові записки ДДПУ. Випуск 21. – Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ ДДПУ, 2008. – С. 220-231.

У статті здійснено аналіз основних аргументів, застосованих Карлом Поппером у дискусії з Віденським Колом. Викладено думки, в яких К. Поппер намагався довести недостатність та помилковість неопозитивістського верифікаціонізму. Стаття досліджує логіку К. Поппера, яка привела його до творення принципу фальсифікації. Також у статті підкреслена різниця між верифікацією як критерієм змістовності та можливістю фальсифікації як критерієм наукової демаркації.
Ключові слова: Карл Поппер, Віденське Коло, верифікація, фальсифікація, критерій наукової демаркації, критерій змістовності.

Олег Шепетяк. Карл Поппер против Венского Кружка
В статье осуществлён анализ главных аргументов, использованных Карлом Поппером в дискуссии с Венским Кружком. Изложены мысли, в которых К. Поппер стремился доказать недостаточность и ошибочность неопозитивистского верификационизма. Статья анализирует логику К. Поппера, которая его привела к созданию принципа фальсификации. Также в статье подчёркнута разница между верификацией как критерием смысла и фальсификацией как критерием научной демаркации.
Ключевые слова: Карл Поппер, Венский Кружок, верификация, фальсификация, критерий научной демаркации, критерий смысла.

Oleh Shepetyak. Karl Popper against the Vienna Circle
In the article the analysis of the main arguments is studied used by Karl Popper in the discussion with the Vienna Circle. The following ideas are shown in which K. Popper had tried to prove the inadequacy and fallibility of neopositivism verification. In the article Poppers logic is shown which has helped him to create the principle of falsification. Also, the difference between verification as a criterion of sense and the possibility of falsification as a criterion of scientific demarcation is stressed in this article.
Key words: Karl Popper, Vienna Circle, verification, falsification, criterion of scientific demarcation, criterion of sense.

Категорія: Наукові статті, Блог о.Олега Шепетяка