Християнська психологія » Українська Асоціація Християнської психології - концепція і реєстрація

 

Українська Асоціація Християнської психології - концепція і реєстрація

Українська Асоціація Християнської Психології
– є громадським об?єднанням професійних психологів, психологічних консультантів, психотерапевтів.

Християнська психологія – є окремим напрямком психологічної науки, що базується на християнській антропології, християнських цінностях і акумулює всю систему наукових знань, психотерапевтичних підходів, емпіричних та герменевтичних наукових досліджень, що не тільки не суперечать базовим основам християнської психології, а поглиблюють і збагачують її зміст та якість психологічної допомоги як окремій людині, так і суспільству в цілому, сприяють відновленню цінності людського життя від моменту зачаття до моменту біологічної смерті, поціновування гідності людини, підвищення рівня психічного, психологічного та духовного здоров?я населення України.
Українська Асоціація Християнської Психології підтримує Європейський Рух Християнських антропологів, психологів, , психотерапів (THE EUROPEAN MOVEMENT FOR CHRISTIAN ANTHROPOLOGY, PSYCHOLOGY AND PSYCHOTHERAPY (EMCAPP))

Членами організації на даний момент є понад 30 фахівців з усіх регіонів України.
Головою організації є Гридковець Людмила, к.психол.н., автор понад 100 наукових праць, з яких 7 посібників, монографій (зокрема, науковий керівник та редактор колективної монографії «Духовно-психологічні основи християнської психології» (2015). ( grydkovec@ukr.net )
Секретарем організації – Шкробут Мирон ( m.shkrobut@gmail.com )
Пошта організації: uacpsy@gmail.com
Сайт організації: christian-psychology.org.ua
Сторінка у фейсбуці: facebook.com/christ.psychology


КОНЦЕПЦІЯ
СПІЛКИ ХРИСТИЯНСЬКИХ ПСИХОЛОГІВ, КОНСУЛЬТАНТІВ ТА ПСИХОТЕРАПІВ

Діяльність спілки базується на християнських світоглядних позиціях, що виходять з розуміння безперечної цінності людини як такої та людського життя в цілому від моменту зачаття до моменту природної біологічної смерті, а також шанобливого ставлення до особи після переходу через смертельний чертог.
В якості базових світоглядних цінностей розглядаються:
• любов до Бога
• любов до Батьківщини
• любов до родини
• любов до іншого
• любов до себе,
що передбачає сприянню у задоволенні будь-якою особою базових потреб людини, як духовної істоти, яка має своє власне екзистенційне та трансцендентне покликання на землі в конкретному просторі і часі.
Кожна людина розглядається через сукупність трьох базових складників: фізичного, психологічного та духовного, і в цілому визначається як особистість конкретної статевої приналежності, що має свої індивідуальні потреби, обумовлені законами функціонування та розвитку статі.
Діяльність членів спілки спрямована на сприяння оздоровленню як окремої особи, так і суспільства в цілому. Ми виходимо з уявлення, що людина, функціональні спільноти та суспільство можуть називатися здоровими, якщо:
• зберігається спадковість поколінь, яка забезпечується традиційними духовними та культурними цінностями;
• у соціально-психологічному просторі присутня індивідуальна та групова самоідентифікація, що передбачає урахування окремим елементом більш широкої структури з притаманними їй смислами, цінностями, цілями, задачами, функціями і т.д.;
• активно застосовуються напрацьовані ефективні стратегії актуальних цілей та рішення особистісних задач при екологічній взаємодії з іншими (особами, спільнотами, релігійними та соціальними групами);
• узагальнена активність окремої людини, ситуативної групи чи стабільної спільноти спрямована на її розвиток (саморозвиток) за рахунок реалізації власних потенціалів, ефекту синергії і взаємної активізації при взаємодії, а не за рахунок використання, подавлення, паразитування, маніпулювання тощо.
При плануванні та проведенні заходів, визначенні понятійного апарату у сфері християнської психології та психотерапії ми виходимо з необхідності застосування міждисциплінарного, інтегрального підходу, оскільки проблеми, що розглядаються в даній галузі, знаходяться на стику психології, теології, соціології, педагогіки та медицини.

Ми, засновки Спілки християнських психологів та психотерапевтів, фахівці психологічної, медичної, теологічної, та соціальної сфер, декларуємо об?єднання наших зусиль для реалізації наступних ідей:
1. Розвиток наукових позицій та практичних методик християнської психології та психотерапії;
2. Створення єдиного реєстру психологів загальної практики, психотерапевтів, консультантів, працівників порадень тощо, які практикують на засадах християнської психології та психотерапії;
3. Підвищення наукової та практичної компетентності членів спілки;
4. Підготовка та супровід (в тому числі супервізія) християнських психологів та психотерапевтів;
5. Надання якісної психологічної допомоги населенню на засадах християнських цінностей.

Дані положення забезпечуються шляхом:


• Формування християнської структури ціннісного сприймання світу як у окремої особистості, так і у суспільстві в цілому при збереженні особистісного права вибору та самоідентифікацію;
• Послідовної реалізації лінії наукового професіоналізму в питаннях духовного та психологічного оздоровлення суспільства;
• Пропаганди християнських родинних цінностей, в тому числі і засобами СМІ;
• Підвищення статусу інституту сім?ї;
• Підвищення рівня духовно-психологічної готовності молоді до шлюбу;
• Психологічного супровід сімей на різних етапах її розвитку;
• Надання індивідуальної та групової психологічної та психотерапевтичної допомоги особам, що перебувають у кризових станах як психологічного, так і фізичного та духовного походження;
• Проведення наукових досліджень щодо ефективності застосування психотерапевтичних методик різних шкіл в клінічних випадках;
• Експертної оцінки методик психологічного впливу на психіку людей (теле-, радіо-, реклама, пропаганда, вербування тощо), що реально використовуються як окремими особами, так і спільнотами (організаціями, бізнес-структурами, релігійними та психотерапевтичними культами) з метою подальшого запровадження стратегії оздоровлення суспільства;
• Координації різнопланових зусиль, сутнісно християнської орієнтації, спеціалістів різних сфер діяльності – психологів, теологів, соціологів, соціальних працівників, працівників сфери освіти та медицини;
• Реалізації програм підвищення духовно-психологічної грамотності населення, активізації механізмів духовно-соціально- психологічної безпеки, створення комплексу механізмів корекційної та реабілітаційної направленості для жертв деструктивних впливів;
• Підготовки та перепідготовки спеціалістів для розширеної та послідовної реалізації ідей християнської психології та психотерапії.

Реалізація заявлених ідей передбачає нашу активність за наступними напрямками:
1. Позиціювання наукового іміджу Спілки християнських психологів, консультантів та психотерапевтів, що забезпечується:
• Розробкою та впровадженням норм та критеріїв наукового християнського професіоналізму;
• Формуванням експертної ради, однією із завдань якої є перевірка наукової обґрунтованості різних проектів та програм діяльності підрозділів;
• Залучення до співробітництва компетентних фахівців, що зарекомендували себе не тільки в якості високої професійної компетенції, але й в якості сумлінної, відповідальної особи, для якої християнські цінності є нормою повсякденного життя

2. Використання та продукування науково перевіреної інформації передбачає:
• Постійне ознайомлення та оновлення наукової інформації, що стосується різних аспектів християнської психології та психотерапії, як шляхом вивчення наукової періодики, відвідування наукових конференцій, так і через безпосередні особистісні контакти та обмін досвідом з провідними фахівцями даної та дотичних сфер діяльності;
• Подальший розвиток та просування важливих інформаційних блоків та методичних розробок з використанням засобів масової інформації, таких як: Інтернет-ресурси, публікації в наукових та науково-популярних журналах та газетах, розробка та тиражування власної інформаційної продукції, виступ на радіо, телебаченні та ін..;
• Розробка та розповсюдження методичних посібників, підручників, науково-популярних видань, що присвячені питанням християнської психології та психотерапії.

3. Інтеграція діяльності спеціалістів різних сфер забезпечується:
• Відкритістю спілки як соціальної та наукової структури для внутрішнього та зовнішнього партнерства з конкретними фахівцями або організаціями, що працюють у споріднених напрямках, або базуються на споріднених цінностях та цілях діяльності;
• Різноманітністю форм роботи інформаційно-координуючого характеру – круглі столи, презентації, конференції, майстер-класи, ворк-шопи, презентаційні тренінги тощо;
• Активною позицією Спілки у пошуку можливих партнерів у близькому та далекому зарубіжжі, готових брати участь в ролі колективного члена в інших споріднених за ідеями та цінностями спільнотами та асоціаціями.

4. Підвищення рівня духовно-психологічної культури та здоров?я населення передбачає:
• Створення та просування в ЗМІ популярних аналогів науково-виваженої інформації у питання християнської психології;
• Розробка та проведення циклів навчальних програм, семінарів-практикумів, тренінгів з ключових аспектів християнської психології; групової та індивідуальної християнської психотерапії, проведення психотерапевтичних груп;
• Розробка та реалізація проектів, що передбачають популяризацію науково обґрунтованої інформації християнського спрямованості (створення фільмів, відеороликів, інтернет-сайтів та інтернет-форумів тощо)
5. Підтримка життєдіяльності Спілки та можливість розширення її діяльності забезпечується:
• Подальшими дослідженнями різних аспектів християнської психології та психотерапії;
• Дослідженнями новітніх науково-обгрунтованих методик психологічної допомоги населенню та адаптація і впровадження їх у сферу християнської психотерапії та консультування;
• Створення та реалізація серії «Тренінгів для спеціалістів», спеціалізованих навчальних програм, що передбачають підготовку та перепідготовку фахівців для роботи у заданому напрямку.


Надання психологічної допомоги населенню засобами християнської психології відбувається за напрямками:
• порадня
• психологічне консультування
• християнська психотерапія, зокрема в контексті: клієнт-центрованої терапії, гештальт-терапії, сучасних напрямків психоаналізу, екзистенційної психотерапії, системних сімейних та структурних розстановок, християнської сопричасної психотерапії, казкотерапії, сімейної психотерапії, арт-терапії, тощо.
• психологічні тренінги
• семінари та лекції
• тощо